OSP Czarna Sędziszowska Ochotnicza Straż Pożarna Czarna Sędziszowska

ZAPYTANIA OFERTOWE I PRZETARGI

Czarna Sędziszowska, 11.09.2019r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Sędziszowskiej zaprasza do złożenia oferty na n/w zapytanie ofertowe związane z realizacją zadania pn:
"Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Sędziszowskiej.
2. Sprzęt ratowniczy zgodny z załącznikiem nr 1.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Przedmiot zamówienia musi być produktem fabrycznie nowym i zapakowanym w oryginalne opakowania.
2. Sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniać wymagania CNBOP.
3. Wraz ze sprzętem, należy dostarczyć świadectwo dopuszczenia przez CNBOP w Józefowie (jeżeli wymagane).
4. Ceny jednostkowe winny być stałe i nie mogą ulec zmianie do dnia 5 października 2019 r. Ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
5. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy (licząc od dnia dostawy).

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy z zamawiającym w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Termin realizacji zamówienia - do 5 października 2019 r. (dostawa przedmiotu zamówienia na adres zamawiającego wraz z fakturą).

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA OFERTY:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA NASTĘPUJĄCE WARUNKI PŁATNOŚCI:
Rozliczenie będzie odbywać się po realizacji i sprawdzeniu zgodności dostarczonego sprzętu z przedmiotem zamówienia (specyfikacją), w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT. Zamawiający dokona płatności w ciągu 14 dni przelewem na rachunek Dostawcy.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie w całości wartość brutto za całość zamówienia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Przygotowaną ofertę cenową można:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: straz.czarna@gmail.com

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17 września 2019 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu oferty do OSP).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą elektroniczną.
2. Wykonawca którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli Wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie.
4. Zamówienie do Wykonawcy zostanie przesłane w terminie do dnia 18 września 2019 r.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. W razie pytań proszę kontaktować się na adres mailowy: straz.czarna@gmail.com
ZAŁĄCZNIKI:
1. Wykaz sprzętu ratowniczego (specyfikacja).
2. Formularz ofertowy.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

Prezes OSP
Piotr Przydział

Pliki do pobrania w linku poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/1AJ1jzz28-uitgcmnhS-mitu65sO1dUbN?usp=sharing

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czarna Sędziszowska, 26.08.2019r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Sędziszowskiej zaprasza do złożenia oferty na n/w zapytanie ofertowe związane z realizacją zadania pn:
"DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNA SĘDZISZOWSKA CELEM ZWIĘKSZENIA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO."
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Sędziszowskiej.
2. Sprzęt ratowniczy zgodny z załącznikiem nr 1.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Przedmiot zamówienia musi być produktem fabrycznie nowym i zapakowanym w oryginalne opakowania.
2. Sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniać wymagania CNBOP.
3. Wraz ze sprzętem, należy dostarczyć świadectwo dopuszczenia przez CNBOP w Józefowie (jeżeli wymagane).
4. Ceny jednostkowe winny być stałe i nie mogą ulec zmianie do dnia 1 października 2019 r. Ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
5. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy (licząc od dnia dostawy).

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy z zamawiającym w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Termin realizacji zamówienia - do 31 września 2019 r. (dostawa przedmiotu zamówienia na adres zamawiającego wraz z fakturą).

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA OFERTY:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA NASTĘPUJĄCE WARUNKI PŁATNOŚCI:
Rozliczenie będzie odbywać się po realizacji i sprawdzeniu zgodności dostarczonego sprzętu z przedmiotem zamówienia (specyfikacją), w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT. Zamawiający dokona płatności w ciągu 14 dni przelewem na rachunek Dostawcy.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie w całości wartość brutto za całość zamówienia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Przygotowaną ofertę cenową można:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: straz.czarna@gmail.com

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 2 września 2019 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty do OSP).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą elektroniczną.
2. Wykonawca którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli Wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie.
4. Zamówienie do Wykonawcy zostanie przesłane w terminie do dnia 6 września 2019 r.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. W razie pytań proszę kontaktować się na adres mailowy: straz.czarna@gmail.com
ZAŁĄCZNIKI:
1. Wykaz sprzętu ratowniczego (specyfikacja).
2. Formularz ofertowy.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

Prezes OSP
Piotr Przydział

Pliki do pobrania w linku poniżej:

https://drive.google.com/open?id=1QQvxfUBEYrwNe51EYEQkgkYm-neBotNR